بهترین مرکز تعیین جنسیت جنین

بهترین مرکز تعیین جنسیت جنین اشتیاق والدین در هنگام تعیین جنسیت جنین خود یک مسئله همیشگی می باشد . این میزان از خوشحالی در تمامی افراد مشاهده می شود . اما زمان مناسب تعیین جنسیت جنین در کدام هفته بارداری می باشد ؟  آیا امکان تعیین جنسیت  همزمان با سونوگرافی سه ماهه اول بارداری وجود […]

read more »