رادیوگرافی

رادیوگرافی رادیوگرافی یکی از روش های عكس برداري پزشکی است که با استفاده از آن می توان به نحوی داخل بدن و جسم انسان را دید و از بعضی ابنورماليتي ها و مريضي هاي آن مطلع شد . این روش با استفاده از تابش اشعه ایکس X-ray ( اشعه رونتگن) به قسمتی از بدن انسان […]

read more »