سونوگرافی مایع آمنیوتیک

سونوگرافی مایع آمنیوتیک یکی از مشکلات نادری که در برخی از بارداری ها ممکن است ایجاد شود ، کمبود مایع آمونیاک می باشد . این اتفاق حدود 6 در حدود 6 درصد از بارداری ها ممکن است ایجاد شود .گاهی نیز ممکن است مایع آمنیوتیک بیش از حد باشد . در هر صورت منجر به […]

read more »