سونوگرافی شکم

سونوگرافی شکم یکی از سونوگرافی هایی که به منظور بررسی و چکاپ افراد می توان استفاده نمود ، سونوگرافی شکم می باشد . اما این سونوگرافی به چه منظور انجام می شود ؟ چه قسمت هایی در سونوگرافی شکم مورد بررسی قرار می گیرد ؟ سونوگرافی شکم باید توجه داشته باشید که در زمینه تمام […]

read more »